Home Vedtægter April 2013

Als viking-middelalder laug

Vedtægter

 

§ 1

 Foreningens navn er Als viking-middelalder laug. Den er stiftet 2.1.2005. Navnet er ændret d. 5.6.2008 ved en ekstraordinær generalforsamling. Hjemsted: Sønderborg Kommune.

 

§ 2

 Foreningens formål er ved formidling af kendskab til livet i vikingetiden og middelalderen, og ved tidsrelaterede aktiviteter, at fremme den enkeltes og fællesskabets viden til vores kulturarv og virke.

1)           AVML har bueskydning som en af foreningens hovedaktiviteter.

2)           AVML arbejder på at føje armbrøst-skydning til aktiviteterne.

 

 

§ 3

1) Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som støttemedlemmer kan optages enhver.

2) Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

 

§ 4

 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, kasserer og mindst et menigt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer.

1) Formanden og kassereren vælges for to år af gangen, og således at den ene af disse poster er forskudt ét år i forhold til den anden. Det ene år vælges formanden for to år, det næste vælges kassereren for to år, sådan at disse poster altid overlapper hinanden. Alle øvrige vælges for ét år ad gangen.

2) Valgbar er et hvert aktivt medlem. Genvalg er muligt.

 

§ 5

 Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

 

§ 6

1) Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

2) Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentet.

3) Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 7

1) Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i april måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftlig eller annonceres i dagspressen med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.

2) Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før.

3) Kun fremmødte aktive medlemmer, som har været medlem i mindst to måneder, har stemmeret.

4) På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen). Dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

5) Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

 

§ 8

 På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1) Valg af dirigent.

2) Aflæggelse af beretning.

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4) Behandling af forslag.

5) Fastsættelse af næste års kontingent.

6) Valg af:

a. Formand for to år eller

b. Kasserer for to år

c. Bestyrelsesmedlemmer

d. Suppleanter

e. Revisor

f. Revisorsuppleant

7) Eventuelt.

 

§ 9

 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Denne dagsorden bør mindst indeholde punkterne 1, 4 og 7 fra § 8.

 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling. Se § 7.

 

§ 10

 Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

 

§ 11

 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 12

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

 

§ 13

 Der føres protokol over bestyrelsens vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen - senest ved næste møde.

 

§ 14

 Foreningens regnskabsår går fra 1.1 til 31.12, og senest 1.3 afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisoren og evt. revisorsuppleant.

 

§ 15

1) Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. Se herom i § 9.

2) Ophører foreningen med at eksistere, tilfalder foreningens kontante formue

Alle aktive medlemmer over 18 år som deles ligeligt.

 

Der laves et dokument, som skal underskrives af alle medlemmer som ønsker udbetaling.

Der skal vedlægges mindst 2 års regnskab som bevis på foreningens kontante formue.

 

Ved enighed 2/3 kan foreningens udstyr sælges

til medlemmer og andre (eks. Dba.dk eller qxl.dk)

 

Der aftales en salgs periode f.eks. 2 mdr.

 

Der aftales pris, eller en auktion, hvis flere byder på samme vare.

 

Efter den aftalte periode, eller ved uenighed, tilfalder resten af foreningens udstyr (som ikke er solgt) til: Hjortspringbådens Laug i Sønderborg Kommune.

 

Penge for salg deles ligeligt igen.

 

Alt salg sker ved straks betaling,(kontant, visa, eller bank)

ingen afdrag eller afventning på 2. udbetaling.

 

Således vedtaget den 2.1.2005 med ændringer den 4.5.2007 samt den 5.6.2008. samt den 6.4.2013

 

 

 

 
Translate
Events År 2014
Who's Online
Vi har 6 gæster online